ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง : เอกลักษณ์ของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง เป็น “โรงเรียนวิถีพุทธ” การนำหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) และนำหลักพุทธปรัชญา (การมีเหตุมีผล การคิดวิเคราะห์) มาบูรณาการในการบริหารงานของโรงเรียนและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข
นาย ถวัลย์ โพธิ์ประสาท
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง